Föreskrift om förtjänsttecken för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Föreskriften om förtjänsttecken har utfärdats 5.4.1994. De kursiverade delarna är preciseringar som gavs 29.11.1994.

1. Standaret

Ett standar för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland med en numrerad silverplakett på piedestalen är organisationens högsta utmärkelse.

Standaret ges som erkänsla till en privatperson eller en organisation som främjat organisationens mål.

2. Specialförtjänstkorset

Specialförtjänstkorset tilldelas som erkänsla för en långvarig, exceptionellt förtjänstfull och betydande nationell eller internationell verksamhet för utveckling av brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet eller räddningsverksamheten. Specialförtjänstkorset tilldelas för en långvarig, exceptionellt förtjänstfull och betydande nationell eller internationell verksamhet.

3. Förtjänstkorset

Förtjänstkorset tilldelas som erkänsla för en minst 15-årig förtjänstfull och betydande nationell eller internationell verksamhet för utveckling av brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet eller räddningstjänsten. Ett förtjänstkors tilldelas närmast en person som hör till befälet eller till en ordinarie brandkårs underbefäl för en förtjänstfull regional eller annars mycket betydande verksamhet.

Ett viktigt kriterium för tilldelningen av både specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är utvecklandet av verksamheten. Specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är inte sådana tjänsteårstecken som tilldelas automatiskt efter 10 eller 15 år utan de är uttryckligen förtjänsttecken.

4. Förtjänstmedaljen

Förtjänstmedaljen tilldelas som erkänsla för en minst 10-årig aktiv verksamhet inom brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet eller räddningstjänsten. Förtjänstkorset och förtjänstmedaljen kan också tilldelas som erkänsla för verksamhet som visat prov på speciell tapperhet eller rådighet i räddning av människor eller egendom samt för synnerligen betydande arbete i räddningsbranschen.

Ett högre förtjänsttecken tilldelas i regel tidigast fem år efter tilldelningen av ett lägre tecken. Mera ingående bestämmelser om tillämpning av föreskriften ges av styrelsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Styrelsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har godkänt föreskriften på sitt möte 5.4.1994.

På sitt möte 5.4.1994 beslöt styrelsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland att ge följande bestämmelser om tillämpning av föreskriften om förtjänsttecken.

§ Förslag till förtjänsttecken skall i regel riktas till de regionala förbunden.

§ Det regionala förbundets styrelse beslutar om förordandet av förslaget.

§ Styrelsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland tilldelar organisationens standar, specialförtjänstkors och förtjänstkors.

§ Organisationens förtjänstmedalj tilldelas i regel av det regionala förbundets styrelse å Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf:s vägnar.

§ Över mottagare av förtjänsttecken förs en förteckning.

§ Förtjänsttecknet bekostas av den som föreslagit det.

De förtjänsttecken som tilldelats av Suomen Palontorjuntaliitto ry, Suomen Väestönsuojelujärjestö ry och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf är inte direkt jämförbara med varandra. Om en person redan har tilldelats SPTL:s förtjänstkors, är dennes följande förtjänsttecken inte nödvändigtvis SPEK:s specialförtjänstkors – ett mera sannolikt förtjänsttecken är SPEK:s förtjänstkors. Samma prövning skall användas på axeln förtjänstmedalj-förtjänstkors.

Förslag till förtjänsttecken skall riktas till räddningsförbundet vars styrelse fattar beslut om tilldelning av SPEK:s förtjänstmedaljer och om eventuellt förordande av ansökningar om SPEK:s förtjänstkors och specialförtjänstkors. Efter detta skickar räddningsförbundet ansökningarna om förtjänstkors och specialförtjänstkors till SPEK.

SPEK:s styrelse har bemyndigat styrelsens arbetsutskott att besluta om tilldelning av förtjänsttecken. SPEK:s arbetsutskott sammanträder fyra–fem gånger per år. SPEK underrättar räddningsförbunden om tidpunkterna för mötena årligen. Uppgifterna om mötena publiceras också i årets första PK-tiedote.

Rätten att tilldela förtjänsttecken har inte överförts till funktionärer, varför behandlingen av tecknen inte kan påskyndas med brev eller påringningar. Beslut om förtjänsttecken kan enbart fattas på arbetsutskottets möten. Därför är det nödvändigt att göra ansökningar i tid, cirka 2–3 månader före den tänkta utdelningsdagen.