HemsidaSPEKAnsökningförfarande

Ansökningsförfarande för SPEKs förtjänsttecken

Eftersom det hela tiden har uppstått oklarheter om kriterierna för tilldelning av SPEKs förtjänsttecken och det praktiska tilldelningsförfarandet har styrelsens arbetsutskott, på sitt möte 29.11.94, gjort följande tillägg och preciseringar vad gäller tillämpningen av den föreskrift om förtjänsttecken som godkänts 5.4.94.

- Specialförtjänstkorset beviljas för en långvarig exceptionellt förtjänstfull och betydande nationell eller internationell verksamhet.

- Förtjänstkorset beviljas närmast till en person som hör till befälet eller till en ordinarie brandkårs underbefäl för en förtjänstfull regional eller annars mycket betydande verksamhet.

- Ett viktigt kriterium för tilldelningen av både specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är utvecklandet av verksamheten. Specialförtjänstkorset och förtjänstkorset är inte sådana tjänsteårsmärken som automatiskt tilldelas efter 10 eller 15 år utan uttryckligen förtjänsttecken.

- En förtjänstmedalj kan däremot tilldelas som erkänsla för antingen 10 års aktiva verksamhet eller, liksom ett förtjänstkors, för en enskild handling som visat prov på speciell tapperhet och rådighet.

- De förtjänsttecken som tilldelats av Suomen Palontorjuntaliitto, Suomen Väestönsuojelujärjestö och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland är inte direkt jämförbara med varandra. Om en person redan har tilldelats SPTL:s förtjänstkors, är dennes följande förtjänsttecken inte nödvändigtvis SPEKs specialförtjänstkors, ett mera sannolikt förtjänsttecken är SPEKs förtjänstkors. Samma prövning skall man använda på axeln förtjänstmedalj-förtjänstkors.

Förslag till förtjänsttecken skall riktas till räddningsförbundet vars styrelse fattar beslut om
- tilldelning av SPEKs förtjänstmedaljer
- eventuellt förordande av ansökningar om SPEKs förtjänstkors och specialförtjänstkors. Efter detta skickar räddningsförbundet ansökningarna om förtjänstkors och specialförtjänstkors till SPEK.

SPEKs styrelse har bemyndigat styrelsens arbetsutskott att besluta om tilldelning av förtjänsttecken. SPEKs arbetsutskott sammanträder fyra...fem gånger per år.

Rätten att tilldela förtjänsttecken har inte överförts till funktionärer, varför behandlingen av tecknen inte kan påskyndas med brev eller påringningar. Beslut om förtjänsttecken kan enbart fattas på arbetsutskottets möten. Därför är det nödvändigt att göra ansökningar i tid.