Palokuntaan.fi

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) koordinerar detta projekt som syftar till att öka antalet medlemmar i brandkårer. Projektets främsta syfte är att hitta metoder med vilka medlemsantalet kunde ökas och minska belastningen för dem som är med i verksamheten för närvarande. Genom ökat medlemsantal säkerställs bevarandet av räddningsväsendets tjänster också i glest bebyggda områden.

Under projektet ökas kunskapen om de frivilliga brandkårernas verksamhet, förbättras verksamhetens image och produceras redskap med vilka de frivilliga brandkårerna kan öka sitt medlemsantal.

Kontaktuppgifter
Organisationschef
Valtteri Tervala 
09 476 11 323
förnamn.efternamn(a)spek.fi