Strålfara

Sannolikheten för en allvarlig radiologisk nödsituation är liten i Finland. Eftersom risken för olycka ändå finns, har man förberett sig på den. Strålningssituationen övervakas kontinuerligt i hela landet och man får omedelbart information även om små ändringar. Människor informeras omedelbart om den radiologiska nödsituationen och instruktionerna via television och radio. Om den radiologiska nödsituationen kräver att man snabbt söker skydd, informeras om detta med den allmänna farosignalen.

Sök skydd inomhus

Stäng dörrar, fönster och ventilation. Syftet är att förhindra att radioaktiva partiklar och gaser tränger in. Ta på förhand reda på hur fläktventilation stoppas.

Skydda mat, dryck och husdjur

Placera livsmedlen i plastpåsar eller täta kärl. Kylskåp, frys och täta förpackningar skyddar mot radioaktivt damm. Dricksvatten kan reserveras i kärl med lock. Flytta husdjur inomhus och skydda deras matförråd och dricksvatten i mån av möjligheter.

Jodtabletter

 Ta en jodtablett först om en myndighet uppmanar till det. En jodtablett vid rätt tidpunkt förhindrar att radioaktiv jod ackumulerar i sköldkörteln. Jodtabletter kan köpas på apoteket.

Utomhus behövs en skyddsdräkt

Om du måste gå ut, använd ett andningsskydd och tät klädsel, t.ex. regnkläder, som skyddar huden och kläderna. När du kommer in, ta av kläderna i hallen och tvätta dig ordentligt.

Gasfara

I samband med transport, lagring och användning av farliga ämnen, såsom klor, ammoniak och svaveldioxid, kan farliga situationer uppstå. Vid gasfara ger man den allmänna farosignalen med larmanordningar för varning av befolkningen. Då ska man skydda sig inomhus enligt anvisningarna. Därutöver:

Om du är inomhus och känner lukten av gas
• andas genom ett fuktat tyg
• håll dig på övervåningar och
• lyssna på radio.

Om du är ute och inte kommer in
• skynda dig från under ett gasmoln och vinkelrätt mot vinden
• försök komma så högt som möjligt, till exempel på en backe.

Egen beredskap – aktiv också i undantagsförhållanden

Den egna funktionsförmågan är viktig under olyckornas första minuter. Samma färdigheter är nödvändiga också under undantagsförhållanden. En ekonomisk kris, ökad internationell spänning, krigshot eller storolycka kan leda till en situation där statsrådet förordnar undantagsförhållanden i Finland genom en förordning.
Befolkningsskyddet är skydd av människor och egendom och skötsel av räddningsverksamhetens uppgifter under undantagsförhållanden samt beredskap för dem.
Den internationella symbolen för befolkningsskyddet är en liksidig blå triangel på orange botten. Symbolen används under en militär konflikt för att märka ut skyddsrummen och skydda befolkningsskyddsverksamheten.

Har ert hus ett skyddsrum?

Ett modernt skyddsrum har fungerande el-, vatten- och avloppssystem, uttag för radio och telefon, effektiva ventilationsanordningar, reservvattenbehållare och torrtoaletter. Ett sådant skyddsrum skyddar från projektiler, bomber, splitter, brandstridsmedel, byggras, strålning, kemiska vapen och giftiga ämnen.
Fastigheternas ansvariga personer ska se till att anordningarna hålls funktionsdugliga och att arbetsredskapen och annan utrustning som hör till skyddrummet hålls kvar. Med kontinuerligt underhåll undviker man dyra reparationer och säkerställer att skyddsrummet kan tas i bruk vid behov.
Skyddsrummet har skötts om bra, när
• det har en utsedd, utbildad skötare,
• det och dess apparatur underhålls årligen,
• det har nödvändig utrustning och
• det kan fås i användbart skick på 24 timmar.

Om det inte finns ett skyddsrum i ert hus

Ta kontakt med räddningsverket. Därifrån får du information om var det närmaste skyddsrummet finns eller hur du kan bygga ett tillfälligt skyddsrum. Det är bra att komma ihåg att man vanligen kan skydda sig tillräckligt bra om man söker skydd inomhus och handlar enligt instruktionerna.

Säkerhet består av små åtgärder men kräver egen aktivitet. Metoder för att förbättra säkerheten hittar du förutom på webbplatser, i handböcker och broschyrer också på kurser. Utbildning i egen beredskap anordnas av räddningsverken i samarbete med SPEK:s distriktsenheter och regionala räddningsförbund.

Ytterligare information:

www.spek.fi
www.pelastustoimi.fi
www.kotitapaturma.fi
www.redcross.fi
www.tukes.fi
www.stuk.fi
www.112.fi

Utbildning anordnas för

• alla kommuninvånare
• dem som ansvarar för bostadshusens säkerhet
• dem som ansvarar för företagens och anstalternas säkerhet
• dem som ansvarar för skyddsrummens skick